Serwis      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl      Pon - Pt: 7:00-20:00 | Sob - Nd - Święta: 10:00-16:00
Blog firmowy

FAQ programu Czyste Powietrze - o to pytacie najczęściej

Portal czystepowietrze.eu odpowiedział na ponad 300 pytań dotyczących rządowego programu „Czyste Powietrze”. Zainteresowanie uzyskaniem dotacji na ogrzewanie i termomodernizację jest ogromne. Zapoznanie się z zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pozwoli szybko uzyskać szybki dostęp do informacji

NOWY DOM. Buduję dom, czy mogę w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” uzyskać dofinansowanie do zakupu i instalacji kotła na pellet?

Tak, program przewiduje takie dofinansowanie. Trzeba jednak pamiętać o dwóch istotnych warunkach:

Budynek będzie właściwie docieplony, tj. będą w nim spełnione wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.

Kocioł na pellet, który chce Pan kupić musi spełniać wymogi ekoprojektu, (wymagany certyfikat zewnętrznej jednostki badawczej posiadającej akredytację na badania w zakresie wymogów ekoprojektu).

Polecamy ekologiczne kotły na pellet firmy Kostrzewa (posiadają certyfikat ekoprojektu wymagany przez organizatorów programu). https://www.kostrzewa.com.pl/produkty/obiekty-domowe

 

DOM ISTNIEJĄCY. Mam już kocioł na pellet z podajnikiem, czy mogę skorzystać z innych możliwości, jakie daje program „Czyste Powietrze”?

To zależy od jakości kotła… Jeśli urządzenie spełnia wymogi 5 klasy określone w normie PN EN 303-5:2012 r.  to kluczową sprawą przy ustaleniu możliwości pozyskania dotacji jest określenie daty wydania pozwolenia na budowę domu. Są dwie możliwości:

Data pozwolenia na budowę – przed 15 grudnia 2002 r. W tej sytuacji można ubiegać się o dotację do termomodernizacji domu, do montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych (tylko w formie pożyczki), a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Data pozwolenia na budowę – po 15 grudnia 2002 r. Można jedynie postarać się o dofinansowanie do mechanicznego odzysku ciepła, zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych (tylko w formie pożyczki)

 

WNIOSKI. Chciałabym się dowiedzieć, czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Czy składając wniosek teraz o ocieplenie dachu, mogę złożyć drugi np. za 5 lat na wymianę kotła (dom ma 20 lat)?

W przypadku domów istniejących, program „Czyste Powietrze” zawsze na pierwszym miejscu stawia wymianę źródła ciepła. Zatem najpierw ogrzewanie, później inne realizacje. Urzędnicy namawiają do złożenia wniosku szerszego i realizacji etapowej np. nowy piec i termomodernizacja. Po realizacji pierwszego etapu – otrzymuje Pani pierwszą transzę dofinansowania, później kolejną.

Jeżeli realizacja poszczególnych etapów inwestycji planowana jest w znacznych odstępach czasu, istnieje także możliwość złożenia oddzielych wniosków.

 

WNIOSEK. Jaka jest kolejność – najpierw składam wniosek i uzyskuję dofinansowanie, następnie przeprowadzam inwestycję, czy odwrotnie – najpierw inwestycja, a potem formalności?

Tradycyjna droga to: wniosek->umowa na dofinansowanie-> realizacja

Można też rozpocząć inwestycję, ale z jej zakończeniem należy wstrzymać się do złożenia wniosku (najpierw składamy wniosek, następnie instalator dokonuje odbioru prac) lub rozpocząć prace po złożeniu wniosku. Druga droga jest bardziej ryzykowna – zanim zdecydujemy się na nią, należy bardzo dokładnie zapoznać się z wymogami programu.

UWAGA. Nie ma dotacji dla inwestycji zamkniętych przed złożeniem wniosku!

 

DOM ISTNIEJĄCY. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku istniejącym? 
W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

a. kotłów na paliwa stałe 
b. węzły cieplne 
c. systemy ogrzewania elektrycznego, 
d. kotły olejowe, 
e. kotły gazowe kondensacyjne, 
f. pompy ciepła powietrzne 
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Dokument znajduje się na stronie internetowej  funduszy w zakładce Czyste powietrze np.  https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze.

 

NOWY DOM. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym nowobudowanym? 

a. kotły na paliwa stałe 
b. węzły cieplne 
c. systemy ogrzewania elektrycznego, 
d. kotły olejowe, 
e. kotły gazowe kondensacyjne, 
f. pompy ciepła powietrze 
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody 
wraz z przyłączami

 

NOWY DOM. Czy w nowobudowanym budynku montując nowe źródło ciepła będzie można również uzyskać dofinansowanie na instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na przyłącze?

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

 

DOCHÓD. Mieszkam w domu z mężem, dwójką małych dzieci i teściami. Kogo mam wziąć pod uwagę do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny?

Przy wyliczeniu dochodu bierzemy pod uwagę osoby, które gospodarują i zamieszkują wspólnie z osoba ubiegającą się o dofinansowanie. Należą tu:

  • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie, 
  • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka, 
  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia, 
  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428), 
  • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

 

 Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.