Serwis      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl/      Pon - Pt: 7:00-20:00 | Sob - Nd - Święta: 10:00-16:00

RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11 A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail:biuro@kostrzewa.com.pl
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem do korespondencji: PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail:biuro@kostrzewa.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 •  zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów/usług bądź innych umów współpracy handlowej pomiędzy Państwa firmą, a PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail:biuro@kostrzewa.com.pl,w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

a) wypełniania przez administratora danych osobowych ciążących na nim prawnych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności, w tym m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących obowiązków archiwizowania dokumentacji księgowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
b) wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora może być w szczególności sprawna realizacja procesów biznesowych i administracyjnych związanych z działalnością Administratora,
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda podmiotu, którego dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich produktach lub usługach, przedstawianie ofert, zwiększenie sprzedaży swoich towarów i usług.
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
f) w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda.

4.      Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w zakresie w jakim są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. Do takich odbiorców należą, w szczególności:

a) urzędy skarbowe i inne organy państwowe;
b) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
c) inne podmioty współpracujące z administratorem danych, w tym świadczące usługi doradcze, prawne, księgowe, consultingowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, firmy transportowe lub spedycyjne – w celu realizacji zawartej umowy;
d) organy ścigania, komornicy sądowi, organy sądowe i inne organy państwowe – w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i na ich żądanie znajdujące podstawę w przepisach prawa.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności:

a) w zakresie realizacji zawartych z Państwem umów – do czasu zakończenia jej realizacji, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy do upływu terminu przedawnienia;

b) w przypadku danych osobowych, co do których obowiązujące przepisy prawa wymagają ich posiadania, archiwizacji i przetwarzania przez określony czas - do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;

c) w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

6.      Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail:biuro@kostrzewa.com.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub realizacji usługi. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że administrator danych osobowych zostanie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

9.      Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 

Klauzula informacyjna w związku z nagrywaniem rozmów

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy że:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem do korespondencji: PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie możliwości obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres do 2 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który okres jest dłuższy.
 5. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. zewnętrzna firma informatyczna, kancelaria prawna.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub poprzez e-mail.
 9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.